Vår uppförandekod

Företagsetik är så mycket mer än bara att följa lagstiftning. Det handlar om hur vi agerar mot varandra och mot vår omgivning. Vi vill att våra medarbetare skall vara involverade i, och bidra till en god affärskultur som baseras på välmående och trygghet.

Vår uppförandekod är de riktlinjer vi satt upp för hur vi skall driva vår verksamhet på ett etiskt riktigt samt socialt och miljömässigt hållbart sätt. Uppförandekoden är godkänd av styrelse och ledningsgrupp och är bindande för all vår verksamhet. Här återges delar av den i förkortad version.

Mänskliga rättigheter

Vi stöder internationella regler för mänskliga rättigheter så som föreskrivs av bland annat FN.

Anti-korruption

Vi står för ärlighet, pålitlighet och ansvarsfullhet. Även integritet är en viktig egenskap hos oss. Alla former av korruption, penningtvätt och utpressning är totalt förbjudna.

Gåvor och Mutor

P&E och dess medarbetare får aldrig utnyttja mutor, bestickning eller otillåten ersättning av någon form i relation med kunder, leverantörer, myndigheter eller andra beslutsfattare med till exempel syfte att skapa eller behålla affärer.

Miljö & Arbetsmiljö

Vi vill vara ett företag som tänker på framtiden och med innovativa lösningar och eftertanke sparar på resurser och bidrar till en bättre miljö. Vi skall göra klimatsmarta val i den mån vi har möjlighet och främja större miljömässigt ansvarstagande.

Även vår arbetsmiljö skall främjas och P&E skall värna om en bra och professionell arbetsplats där människor behandlas med respekt och integritet. Våra medarbetare, ledning och styrelse skall arbeta för att miljön skall vara fri från diskriminering gällande religion, etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet eller fysiska hinder. Arbetsplatsen skall också vara fri från mobbning, trakasserier och nedvärdering eller hot.

Vi skall tillsammans arbeta för en säker och hälsosam arbetsplats där vi gör vårt yttersta för att undvika skador eller arbetsrelaterade sjukdomar.

Stress

Det är viktigt för P&E att arbeta förebyggande kring frågor om stress som är arbetsrelaterade så att inte någon drabbas av ohälsa. I det ingår att i förebyggande syfte vidta särskilda åtgärder för att anpassa arbetet till enskilda arbetstagares förutsättningar.

Föreningsfrihet

Alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. P&E erkänner även rätt till kollektiva förhandlingar. Ingen som är fackligt aktiv skall på något sätt diskrimineras.

Konkurrens

P&E tillåter inte någon form av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans och stöder i alla delar av verksamheten en korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.

Konfidentialitet

Varje anställd och alla personer som samarbetar med P&E måste behandla egen, kunders, leverantörers och samarbetspartners information konfidentiellt. Man bör även vara försiktig med att diskutera interna ärenden så någon kan höra av misstag. Detta löfte om konfidentialitet fortsätter att gälla även efter en anställning eller en affärsuppgörelse upphör så länge som informationen är känslig eller hemlig.

Eftersom vi ansvarar för och har tillgång till känslig och hemlig information om våra kunder och deras kunder så har vi strikta regler för hur denna information hanteras så att den alltid är skyddad.